ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰੁ ਭਰਿਆ ਰਾਮ ॥
ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨੑ ਹਥਿ ਚੜਿਆ ਰਾਮ ॥Modern and Simple Way of Searching Gurbani

Contact Us:

E-Mail WhatsApp

Developer Resources


GurbaniNow © 2015-2020 GurbaniNow Dev Team. All Rights Reserved.

Terms of Use Privacy Policy Open Source